G4S hecht een groot belang aan de bescherming van de privacy en veiligheid van al onze persoonsgegevens. G4S neemt daarbij de voorschriften van de Algemene Verordering Gegevensbescherming in acht. G4S is een verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekend dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Om jouw in dienst te kunnen nemen is het noodzakelijk voor G4S om een aantal persoonsgegevens te verwerken.
In dit privacystatement wordt beschreven hoe Recruitment jouw persoonsgegevens gebruikt vanaf het moment dat een assessment heeft plaatsgevonden. Indien de sollicitatieprocedure succesvol is verlopen, gebruiken wij deze gegevens om jou uiteindelijk een arbeidsovereenkomst aan te kunnen bieden.

Persoonsgegevens en doeleinden

Recruitment gebruikt de volgende gegevens:

* De gegevens die jij hebt achtergelaten op onze website (werkenbijg4s.nl). Specifiek zijn dat:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Postcode
- Minimaal één van de volgende opties
^ CV
^ Vorige werkgevers en bijhorende functies
^ Motivatiebrief
* Assessmentresultaten
* Diploma`s (gegevens mogen worden geanonimiseerd)
* Laatste loonstrook van iedere werkgever (bedragen mogen worden geanonimiseerd)
* Bewijs van KvK (indien jij een ZZP`er bent)

Hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken deze gegevens om:
  • Contact met jou op te kunnen nemen om je sollicitatie in behandeling te nemen, een assessment uit te laten voeren en de uitslag daarvan te bespreken.
  • Referentiecheck uit te kunnen voeren. Deze check houdt enkel in dat G4S kan achterhalen of het waar is wat op jouw CV staat. Wij vragen niet hoe jij functioneerde in jouw vorige functie, enkel of je daar wel hebt gewerkt/gestudeerd.

Met wie we jouw persoonlijke informatie delen

Recruitment zal zonder jouw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregeld of een gerechtelijk bevel.
Recruitment maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang jouw persoonlijke informatie wordt bewaard

Bewaartermijnen van de gegevens:
  • Gegevens via de website: maximaal 1 jaar met jouw toestemming
  • Assessmentresultaten: 1 jaar
  • Diploma`s, loonstroken, jaaropgave, bewijs van KvK: direct verwijderd als de referentiecheck is voldaan

Bemiddelingsgegevens

Beveiliging
Alle kandidaatgegevens worden opgeslagen in ons Applicant Tracking System (ATS) Connexys. G4S heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de omgeving waarin de applicatie functioneert ISO 27001 gecertificeerd.

Medewerkers
Elke medewerker binnen G4S is gescreend volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en zij zijn gehouden tot geheimhouding op basis van onze gedragscode.

Datalek
In het geval dat er een datalek wordt ontdekt of gemeld, geeft G4S de hoogste prioriteit aan het onderzoeken en het herstellen van het lek. Ook zal er onderzoek worden gedaan naar de omvang van het datalek. Kandidaten die betrokken zijn worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Indien het nodig is wordt er een melding gemaakt bij de Auroriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten
Als Recruitment jouw persoonsgegevens verwerkt, heb jij een aantal wettelijke rechten. Dit zal hieronder worden toegelicht. Als jij gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun jij contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De contactgegevens staan onderaan dit privacystatement.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. Dit afschrift bevat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.

Recht op rectificatie
Recruitment doet er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht jij toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kan jij verzoeken jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

Recht op verwijdering
In bepaalde situaties heb jij het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd zijn met de wettelijke kaders zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard. Per geval zal de FG beoordelen of verwijdering kan plaatsvinden of dat bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties heb jij het recht om ons te verzoeken een deel van jouw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat jij bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat jij van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en bewaard zijn.

Recht op bezwaar
Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor de zogenaamde gerechtvaardigde belangen van Recruitment of een derde, heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. In dat geval zal de verwerking stopgezet worden, tenzij aan onze zijde sprake is van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan uw privacybelangen.

Recht op het indienen van een klacht
Jij hebt het recht om een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de FG van G4S:
Functionaris voor de gegevensbescherming
Hogehilweg 12
1101CD Amsterdam
Ook kan een klacht worden ingediend bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374

Wijzigingen van deze privacyverklaring

G4S kan dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. In geval deze wijziging aanzienlijke gevolgen heeft voor de kandidaten zullen zij actief worden geïnformeerd over het gewijzigde privacystatement. Een up-to-date versie van het privacystatement is ook op te vragen bij Recruitment.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als jij na het lezen van dit privacystatement nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze FG via [email protected] of via:
Functionaris voor de gegevensbescherming
Hogehilweg 12
1101 CD Amsterdam

BLIJF OP DE HOOGTE VAN NIEUWE EN RELEVANTE VACATURES

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE NIEUWSTE VACATURES?